I. Definicje

Użyte w Polityce prywatności pojęcia mają następujące znaczenie:
Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt1 RODO;
EOG – Europejski Obszar Gospodarczy to strefa wolnego handlu i wspólny rynek, który obejmuje państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, za wyjątkiem Szwajcarii;
Pliki cookies – popularnie zwane ciasteczkami to dane informatyczne zapisywane w postaci plików tekstowo-numerycznych, które są umieszczane w urządzeniach końcowych Użytkownika. Takim urządzeniem końcowym może być telefon komórkowy, laptop, tablet;
Polityka prywatności – niniejszy dokument regulujący zasady ochrony danych osobowych oraz zasad wykorzystywania plików cookies oraz innych technologii wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy prawo telekomunikacyjne.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych);
Serwis– strona internetowa pod adresem www.suro.studio oraz wszystkie jej podstrony, w tym wszelkie usługi świadczone w domenie tj. sklep, formularz kontaktowy, newsletter, formularz do umieszczenia komentarza, formularz zamówienia;
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1204 ze zm.);
Ustawa – prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. o prawie telekomunikacyjnym (Dz.U. Nr 171 poz. 1800 ze zm.);
Pojęcia opisane w niniejszym punkcie mają znaczenie dla łatwiejszego posługiwania się niniejszą Polityką prywatności;
mogą być pisane z wielkiej i z małej litery, co nie zmienia nadanego im znaczenia.

II. Administrator
Rozwój Organizacji Aleksandra Suchowiejko
Al. Bielska 29
43-100 Tychy
NIP: 646 247 45 34
REGON: 243295487

III. Współadministratorzy
Współadministratorem Państwa danych osobowych jest:
Facebook Ireland Limited LTD, adres: 4 Grand Canal SQUare, Grand Canal Harbour, Dublin 2, DO2X525, Ireland;
Współadministrowanie związane jest z wykorzystywaniem przez Administratora platform społecznościowych, tj. Instagramu, Facebooka, których właścicielem jest Facebook Inc. Oprócz tego, w ramach Serwisu wykorzystywane są wtyczki społecznościowe kierujące do portali społecznościowych Facebook, Instagram, na których Administrator posiada profile o charakterze biznesowym. Szczegółowe informacje na temat fanpage na Facebooku, profilu na Instagramie oraz wtyczek społecznościowych zostały opisane w punkcie XIII Wykorzystywane narzędzia.

IV. Podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane:
na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu:zapisywania danych w plikach cookies, wykorzystywania plików cookies do prawidłowego funkcjonowania Serwisu i jego podstron, a także gromadzenia danych z Serwisu;komentowanie w Serwisie wpisów blogowych;
wysłania newslettera (art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy – prawo telekomunikacyjne);wysyłania ofert Administratora lub podmiotów przez niego polecanych.z uwagi na niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu:przesłania oferty usług lub produktów Administratora;
wykonania usługi lub realizacji zawartej umowy.
Z uwagi na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu:
zapewnienia rozliczalności i wykazania spełnienia obowiązków nałożonych na Administratora przepisami prawa, w tym tworzenia rejestrów i innej dokumentacji wynikającej z RODO;
wystawienia faktury, rachunku lub spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów podatkowo-rachunkowych, w tym w celach archiwalnych. prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu:zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu;zarządzania Serwisem, w tym poprawy jego funkcjonalności i wydajności działania;tworzenia baz danych;obsługi konta w portalu Instagram pod nazwą „@suro i wchodzenia w interakcje z użytkownikami tych miejsc w mediach społecznościowych;obsługi strony internetowej (fanpage) w portalu Facebook pod nazwą @suro i wchodzenia w interakcje z użytkownikami tego fanpage;wysłania newslettera jako marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług lub polecanych produktów osób trzecich;prowadzenia badań i analiz Serwisu, między innymi pod kątem funkcjonalności i poprawy jego działania, a także satysfakcji z oferowanych usług i produktów;kontaktowania się z Państwem, w szczególności przez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie;ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;przechowywania danych dla celów archiwalnych i dowodowych, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą posłużyć do wykazania faktów.Szczegółowe cele przetwarzania danych osobowych na portalach społecznościowych zostały omówione w punkcie XIII Wykorzystywane narzędzia.V. Odbiorcy danych osobowychProwadzona przez Administratora działalność gospodarcza wspierana jest przez podmioty zewnętrzne, którym Administrator udostępnia Państwa dane osobowe.Odbiorcy danych:Webflow, Inc., a Delaware corporation located at 398 11th Street, Floor 2, San Francisco, CA 94103 – podmiot zapewniający wsparcie techniczne i informatyczne, w tym hosting strony, przechowywanie danych zgromadzonych na serwerze;Zoho Corporation B.V. Beneluxlaan 4B 3527 HT UTRECHT, Holandia, podmiot zapewniający obsługę systemu do wysyłki e-maila;UAB MailerLite z siedzibą na Litwie, Jono Basanavičiaus g. 15, LT-03108 Vilnius – podmiot zapewniający system do wysyłki newslettera;Facebook Ireland Limited LTD, 4 Grand Canal SQUare, Grand Canal Harbour, Dublin 2, DO2X525, Ireland – podmiot zapewniający platformę, na której znajdują się biznesowy profil społecznościowy na platformie Instagram, strona internetowa (fanpage);Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia – podmiot zapewniający narzędzie zabezpieczające Serwis oraz narzędzie do analizy statystyk (Google Analystics).VI. Przekazanie danych osobowych do Państwa Trzeciego lub Organizacji MiędzynarodowejAdministrator współpracuje z podmiotami, które posiadają swoje siedziby na terenie EOG. Niemniej jednak z uwagi na korzystanie z usług podmiotów o zasięgu międzynarodowym takich jak Facebook Ireland Limited LTD, Google Ireland Limited, UAB Mailerlite może powodować, że Państwa dane osobowe będą przekazywane poza EOG lub do kraju, w którym obowiązują ograniczenia dla międzynarodowego przekazywania danych osobowych. W takiej sytuacji stosowane są mechanizmy zgodności przewidziane w RODO, w tym standardowe klauzule umowne określone przez Komisję Unii Europejskiej.VII. Ujawnienie danych osobowychAdministrator zastrzega sobie prawo do ujawnienia Państwa danych osobowych w sytuacji, gdy będzie to wynikać z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora, w tym przekazanie do właściwych organów lub organów ścigania.VIII. Okres przechowywania danych osobowychDane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w szczególności:dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją umowy sprzedaży opisanej w Regulaminie Serwisuprzez okres funkcjonowania newslettera lub do czasy cofnięcia zgody. Zwracamy jednak uwagę, że po wycofaniu zgody Państwa dane osobowe mogą być jeszcze przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeńdane osobowe przetwarzane w związku obsługą formularza kontaktowegoprzez okres niezbędny do obsługi zgłoszenia/zapytania, a następnie przez okres archiwizacji dla zabezpieczenia informacji na wypadek w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń;pozostałe dane osobowe przetwarzane na podstawie zgodydo czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania. Jednakże po wycofaniu zgody Państwa dane osobowe mogą być jeszcze przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń;dane osobowe przetwarzane z uwagi na konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanieprzez okres niezbędny do wykonania usługi w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym lub przez okres realizacji usługi i współpracy, a także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa;dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratorado czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego w oparciu o art. 21 RODO;dane osobowe przetwarzane w związku z wykonaniem ciążących na Administratorze obowiązków prawnychprzez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego, rachunkowego, RODO;dane osobowe przetwarzane w związku z wykorzystywaniem przez Administratora platform społecznościowychw tym korzystaniem z funkcjonalności aplikacji Facebook, Instagram, – przez okres istnienia stron firmowych lub kont na danym portalu społecznościowym;dane osobowe przetwarzane do celów analitycznych oraz w związku z administrowaniem stroną internetowąbędą przetwarzane do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności tych danych;dane osobowe przetwarzane w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami do upływu okresu przedawnienia.IX. Państwa uprawnieniaW związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:Prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania kopiiPrawo do sprostowania danych osobowychPrawo do usunięcia danychPrawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowychPrawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźliPrawo do przenoszenia danych osobowychPrawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychPrawo do wycofania zgody, na podstawie której Administrator przetwarza Państwa dane osobowe. Niemniej jednak pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonał przed wycofaniem zgody. W niektórych przypadkach Państwa dane osobowe mogą nie zostać w całkowicie usunięte i zostaną zachowane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez czas zgodny z przepisami prawa lub w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora.Państwa uprawnienia nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych. W celu realizacji swoich praw można zwrócić się do Administratora elektronicznie na adres toby@suro.studio wskazując zakres swoich żądań.X. Wymóg podania danych osobowychPodanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie pewnych danych osobowych może jednak skutkować brakiem możliwości skorzystania z danej funkcjonalności Serwisu lub niemożliwością wykonania usługi.XI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanieAdministrator analizuje dane osobowe subskrybentów newslettera, historię przeglądania Serwisu, historię transakcji dokonywanych przez sklep w ramach Serwisu, historię aktywności na swoich profilach i grupach w social mediach na platformach Instagram, Facebook. Przedmiotowa analiza ta jest podejmowana w sposób zautomatyzowany na zasadach oferowanych przez dostawcy danych usług, np. dostawca newslettera, właściciel platformy Instagram. Analiza danych nie będzie jednak wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację, w tym państwa prawa lub wolności. Celem przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany jest poznanie przez Administratora preferencji odbiorców w celu dostosowania do tych preferencji tworzonych przez Administratora treści, ofert lub komunikatów. Administrator może kierować do Państwa dedykowane i spersonalizowane oferty za pośrednictwem zindywidualizowanej korespondencji e-mailowej, pocztowej lub internetowej na własnych lub zewnętrznych kanałach komunikacji.Niemniej jednak Administrator informuje, że mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec profilowania, które mogłoby mieć to wpływ na Państwa prawa i obowiązki.XII. Pliki cookiesSerwis wykorzystuje pliki cookies własne oraz zewnętrzne pliki cookies, które są wykorzystywane w celu:prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w tym usprawnienia jej nawigacji,zapamiętania preferencji dotyczących plików cookies,zapewnienia bezpieczeństwa oraz zarządzania Serwisem,badań statystycznych i analitycznych,łączenia z portalami społecznościowymi,prawidłowego funkcjonowania e-sklepu, w tym porzuconych koszyków.Podczas pierwszej wizyty w Serwisie wyświetlany jest komunikat na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Klikając w przycisk „Wyrażam zgodę”, wyrażają Państwo zgodę na użycie plików cookies, chyba że później postanowią je Państwo wyłączyć. Mają Państwo również możliwość niewyrażenia zgody na wykorzystywanie plików cookies – klikając w przycisk „Nie wyrażam zgody”. W takiej sytuacji wykorzystywane będą wyłącznie pliki cookies własne, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu.Mają Państwo możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies. Niestety może to utrudnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Mogą Państwo również korzystać z trybu incognito oferowanego przez przeglądarki internetowe. Wówczas pliki cookies zostaną usunięte z momentem zamknięcia przeglądarki.Jeśli będą Państwo korzystać z Serwisu bez zmiany w swojej przeglądarce internetowej, to Serwis będzie wykorzystywać pliki cookies w wymienionych celach.Ponieważ pliki cookies stosowane są również do zapamiętywania Państwa preferencji dotyczących plików cookies, należy mieć świadomość konsekwencji związanych ze zmianami ustawień, w szczególności:w przypadku wyłączenia możliwości zapisania plików cookies na urządzeniu końcowym, może nie być możliwe korzystanie z jej funkcjonalności, a część treści może być niewidoczna;przypadku użycia innego urządzenia końcowego, profilu na komputerze lub przeglądarki internetowej niezbędne będzie ponowne określenie swoich preferencji w zakresie plików cookies.Konsekwencją zaakceptowania plików cookies jest to, że w pamięci wykorzystywanego przez Państwa urządzenia np. tabletu, komputera czy telefonu zostanie utrwalona informacja pochodząca od dostawcy danej usługi, nad którą nie będą Państwo mieli kontroli.XIII. Wykorzystywane narzędziaAdministrator wykorzystuje poniższe narzędzia w celu usprawnienia swojej działalności gospodarczej, w tym stworzonego przez siebie Serwisu:Formularz kontaktowyW Serwisie został udostępniony formularz kontaktowy. W celu skorzystania z formularza kontaktowego zobowiązani są Państwo do podania imienia i nazwiska, adres e-mail, numer telefonu, temat wiadomości oraz dane podane w treści wiadomości. Przedmiotowe dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Państwem. W ramach wykorzystywania formularza kontaktowego Administrator zbiera również dane osobowe w postaci adres IP oraz podpis Państwa przeglądarki. Powyższe dane osobowe są niezbędne w związku z wykorzystywanymi w Serwisie zabezpieczeniami, które pomagają między innymi przy wykrywaniu spamu.Formularz zamówienia (Dane płatności) w SklepieSkładając zamówienie w sklepie dostępnym w Serwisie muszą Państwo podać określone dane zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie w celu realizacji zamówienia, zawarcia Umowy, a także w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, rozliczeń, rozpatrywania roszczeń. Są to głównie: imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres zamieszkania lub siedziba firmy, ewentualnie adres do doręczeń, adres e-mail.Social media – fanpage na Facebooku, profil na Instagramie,Państwa dane osobowe podawane na Fanpage lub Instagramie będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania Fanpage/Instagramem, komunikowania się z Państwem, w tym udzielania odpowiedzi na zadawane pytania, wchodzenia w interakcje, informowania o organizowanych wydarzeniach, ciekawych informacjach, usługach i produktach oferowanych przez Administratora, tworzenia społeczności Fanpage/Instagrama.Podstawą ich przetwarzania jest Państwa zgoda. Dobrowolnie decydują się Państwo się na polubienie/obserwowanie/ wchodzenie w interakcje na profilu/ stronie w danym portalu społecznościowym. Zasady panujące na fanpage na Facebook są ustalane przez Administratora, jednakże zasady przebywania w portalu społecznościowym Facebook czy Instagram wynikają z regulaminów firmy Facebook współadministratora. W każdej chwili mogą Państwo przestać obserwować, a nawet zablokować profil Administratora stworzony na Fanpage/Instagram. Z uwagi na specyfikę wykorzystywanych przez Administratora platform wyłącznie skorzystanie z opcji „zablokuj użytkownika” spowoduje, że nie będą wyświetlane Państwu żadne treści tworzone przez Administratora. W pozostałym zakresie treści dostępne na danej platformie społecznościowej mają charakter powszechny. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.Administrator przetwarza Państwa ogólnodostępne dane osobowe, takie jak np. imię, nazwisko czy informacje ogólne, które umieszczane są na Państwa profilach i oznaczone publiczne. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy Facebook, Instagram na warunkach zawartych w jego regulaminach.Wtyczki społecznościoweSerwis wykorzystuje wtyczki kierujące do portali społecznościowych Facebook, Instagram oraz wtyczek umożliwiających udostępnienie treści w tych serwisach społecznościowych, w szczególności „Udostępnij”. Przedmiotowe wtyczki są oznaczono logo danego serwisu społecznościowego.Dane są przesyłane do portali społecznościowych tylko wtedy, gdy użytkownik aktywnie kliknął w odpowiedni przycisk wtyczki. Po naciśnięciu w ikonę wtyczki przeglądarka internetowa rozpocznie połączenie z serwerami danego portalu społecznościowego, a użytkownik zostanie przekierowany do strony zewnętrznego dostawcy usługi, czyli właściciela danego serwisu społecznościowego, a przeglądarka internetowa użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami tychże serwisów społecznościowych. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystaniem zewnętrznych plików cookies. Od momentu kliknięcia w daną wtyczkę, dane osobowe użytkownika są przetwarzane na danym portalu społecznościowym, a właściciel portalu społecznościowego staje się współadministratorem danych osobowych użytkownika. Więcej na temat współadministratorów opisano w punkcie III Polityki prywatności. Administrator informuje, że od momentu aktywnego kliknięcia przez użytkownika w przycisk wtyczki, Administrator nie ma wpływu na charakter oraz zakres danych osobowych gromadzonych przez dany portal społecznościowy.Dane są przesyłane niezależnie od faktu czy posiadają Państwo konto w danym portalu społecznościowym lub czy są Państwo zalogowani. W przypadku, gdy są Państwo zalogowani na danej platformie społecznościowej (np. Instagram), to zebrane dane osobowe będą bezpośrednio przypisane do wykorzystywanego przez Państwa konta (profilu).W celu uzyskania więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych osobowych, w tym zasad ich przetwarzania przez dostawcę danego portalu należy zapoznać się z politykami prywatności tychże dostawców:Facebook , w tym informacjami na temat innych aplikacji.reCAPTCHASerwis wykorzystuje usługę firmy Google LLC, której celem jest zabezpieczenie Serwisu i ograniczenie możliwości przesyłania danych niewypełnianych przez człowieka, zaś generowanych przez programy lub boty. W trakcie wykorzystywania tego narzędzia dochodzi do sporadycznego badania czy zachowania osoby odwiedzającej niniejszą witrynę nie noszą znamion zachowań robotów i w takiej sytuacji dochodzi do zbierania danych osobowych (adresu IP), których odbiorcą danych osobowych jest Google LLC.Narzędzia analityczneW ramach Serwisu Administrator wykorzystuje:narzędzia Google Analytics. W kodzie strony internetowej Serwisu został zainstalowany specjalny kod śledzący, który wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W każdej chwili mają Państwo możliwość zablokowania kodu śledzącego instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google: dodatek. Informacje na temat korzystania z Serwisu generowane przez plik cookie są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google Analytics został rozszerzony w Serwisie o kod „gat._anonymizelp();”, aby zapewnić anonimowe rejestrowanie adresów IP (tzw. maskowanie IP). Dzięki anonimizacji adresu IP w Serwisie, adres IP użytkownika jest na terytorium UE oraz Traktatowych Państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego skracany przez Google LLC. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google LLC w USA i tam skracany. W ramach narzędzia Google Analytics wykorzystywane są informacje takie jak: informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz, przeglądane podstrony w ramach Serwisu, czas pędzony w Serwisie i jego podstronach, przejścia pomiędzy podstronami Serwisu, źródło, z którego użytkownik przechodzi do Serwisu. Usługi Google Analytics i Google Analytics 360 uzyskały certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO 27001. ISO 27001 jest jednym z najczęściej uznawanych standardów na świecie i poświadcza spełnianie odpowiednich wymogów przez systemy obsługujące Google Analytics i Google Analytics 360.Administrator wykorzystuje rownież dostępne na profilach społecznościowych tj. Instagram, Facebook, funkcje statystyczne udostępniane przez właścicieli tychże portali.NewsletterAdministrator przetwarza dane osobowe swoich subskrybentów w postaci imienia oraz adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wysłania newslettera. W celu dodania Państwa adresu e-mail do listy subskrybentów zostaną Państwo poproszeni o potwierdzenie zapisu. Potwierdzenie zapisu spowoduje dodanie do bazy danych listy mailingowej newslettera.Subskrypcja newslettera oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na wysyłanie do informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.Potwierdzając zapis na newsletter wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, a także przekazywania informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy – prawo telekomunikacyjne. Powyższe zgody są dobrowolne, jednak konieczne do wysyłki newslettera.W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę, co spowoduje zaprzestanie wysyłania newslettera zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej Polityce prywatności.System mailingowy wykorzystywany przez Administratora do wysyłki newslettera odnotowuje wszelką aktywność i podejmowane przez Państwa działania związane z przesyłanymi do Państwa wiadomościami e-mail, w tym datę i godzinę otwarcia wiadomości, kliknięcie w linki umieszczone w wiadomości, moment wypisania się itd.Administrator używa usług UAB MailerLite do zarządzania listą subskrybentów marketingu e-mailowego i do wysyłania wiadomości e-mail do subskrybentów. MailerLite jest zewnętrznym dostawcą, który może gromadzić i przetwarzać Państwa dane osobowe przy użyciu standardowych technologii branżowych, aby pomóc Administratorowi monitorować i ulepszać newsletter. W związku z wykonywaniem usług MailerLite Administrator wykorzystuje pliki cookies, unikalne identyfikatory, sygnały nawigacyjne i podobne technologie śledzenia. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania danych dostępne jest w polityce prywatności MailerLite.Linki odsyłające na bloguW Serwisie mogą pojawić się linki odsyłające do innych stron internetowych, w tym linki afiliacyjne podchodzące od partnerskich sieci. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony internetowe. Administrator każdorazowo zachęca do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.Logi serweraKorzystanie ze strony internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się Serwis. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują m.in. tj. publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwę użytkownika podawaną w procesie autoryzacji, czas nadejścia zapytania, informacje o przeglądarce użytkownika, język, godziny dostępu oraz adres, strony, z której użytkownik został przekierowany, informacje o przeglądarce internetowej czy systemie informacyjnym, z którego korzystasz. Dane, o których mowa powyżej nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu, lecz są wykorzystywane wyłącznie jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do Państwa identyfikacji.XIV. Zmiany w Polityce prywatnościNiniejsza Polityka prywatności może być okresowo zmieniana. Najnowsza wersja przedmiotowego dokumentu jest publikowana w Serwisie.Przyczyną zmian dokumentu mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie, czy rozwój Serwisu. Wszelkie zmiany wprowadzane przez Administratora do Polityki prywatności w przyszłości będą publikowane i będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość. Administrator zaleca każdorazowo przeglądanie polityki prywatności przed podjęciem jakichkolwiek działań w Serwisie.Data ostatniej aktualizacji: 18.04.2024 r.

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device.View our Privacy Policy for more information.